JavaScript moet aanstaan om van deze rekenmodule gebruik te kunnen maken

Gegevens werknemer

per
Het SV-loon is uw bruto loon waarop premies voor de sociale zekerheid worden ingehouden. U vindt dit loon meestal op uw loonstrook onder het kopje SV-loon. Het gaat om uw periodieke bruto loon zonder vakantietoeslag. Alleen als u uw SV-loon op jaarbasis invult, moet dit inclusief vakantietoeslag zijn.
Een week telt al mee als u in die week 1 dag gewerkt heeft. Ook weken waarin u betaalde vakantie heeft genoten tellen gewoon mee.

De periode van 36 weken wordt verlengd met het aantal weken dat u ziek of arbeidsongeschikt ben geweest, zwangerschapsverlof heeft genoten of onbetaald met verlof bent geweest.

Let op: voor bepaalde werknemers zoals musici, filmmedewerkers en artiesten geldt een verlaagde wekeneis van 16 uit 39 weken

Berekening arbeidsverleden

Om uw arbeidsverleden te kunnen berekenen dient u hieronder per jaar aan te geven of u over dat jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen heeft ('ja') of dat een van de andere situaties op u van toepassing is geweest.

In een aantal bijzondere situatie tellen jaren waarin u niet over minimaal 52 loon ontvangen heeft, toch mee voor het bepalen van uw feitelijke arbeidsverleden.

Verzorgingsforfait:
Als u niet kon werken omdat u voor kleine (jonger dan 5 jaar) kinderen moest zorgen, dan tellen deze jaren als volgt mee voor uw arbeidsverleden:

  • de jaren tot en met 2004 tellen voor 1
  • de jaren 2005 en 2006 tellen voor ¾
  • de jaren 2007 en later tellen voor ½

Mantelzorg:
Als u een zieke of gehandicapte betaald verzorgd heeft vanuit zijn of haar persoonsgebonden budget, dan tellen deze jaren als volgt mee voor uw arbeidsverleden:

  • jaren tot 2007 tellen niet mee
  • jaren vanaf 2007 tellen voor ½

WAO/WIA:
Als u een of meerdere jaren een volledige WAO- of WIA-uitkering ontving, dan tellen deze jaren voor uw arbeidsverleden volledig mee.

Ja Nee Verzorgings- forfait Mantel- zorg WAO/WIA

Hieronder treft u een indicatie aan van de WW-uitkering die u kunt verwachten op basis van de door u ingevoerde gegevens.
Let op: de bedragen hieronder gelden per maand en zijn exclusief vakantietoeslag. Het UWV betaalt uw WW-uitkering eens per vier weken uit. In de maand mei ontvangt u 8% vakantietoeslag.

Indicatie WW-uitkering
Deze WW-uitkering duurt
De hoogte van deze uitkering is:
Gedurende de eerste 2 maanden
Gedurende de overige maanden
Let op: uw WW-uitkering stopt in elk geval op uw pensioendatum.
Gegevens werknemer
Bovenstaande indicatie is gebaseerd op de volgende gegevens
Geboortedatum werknemer
SV-loon
26-uit-36 weken eis
4-uit-5 eis
Dagloon
Arbeidsverleden